Aktualności

Kociewskie Centrum Kultury – kolejny etap prac remontowo budowlanych

Kociewskie Centrum Kultury – kolejny etap prac remontowo budowlanych

W Pelplinie w kolejną fazę wkracza projekt utworzenia Kociewskiego Centrum Kultury. Po wykonaniu najpilniejszych robót przy pochodzącym z końca lat ’80 dawnym budynku biblioteki, w którym powstanie Kociewskie Centrum Edukacji i Kultury, rozpoczęto równoczesne prace przy gruntownym remoncie jednego z dwu zabytkowych obiektów, które znajdą się pod zarządem KCK – dawnego Domu Bramnego.

Budynek jest bezcennym zabytkiem, w którym obecnie mieści się Diecezjalne Centrum Informacji Turystycznej. Jego najstarsza część pochodzi jeszcze z XV w., a podwyższona została w I poł. XVII w. Obiekt rozbudowywano dalej w XIX i na początku XX w.

Program prac przy zabytku obejmuje między innymi naprawy dachu, murów i stropów, wymianę obróbek blacharskich, modernizację instalacji sanitarnej i elektrycznej. Odnowione toalety zostaną przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, powstanie również pokój dla matki z dzieckiem. W budynku zamontowane zostaną także zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem oraz system przeciwpożarowy.

Przypomnijmy, że w ramach przedsięwzięcia równie gruntowny remont przejdzie jeszcze jeden zabytkowy obiekt na terenie Opactwa Pocysterskiego: dawny Dom Sióstr z I poł. XIX w., w którym powstać ma Dom Artysty. Prace budowlane zwieńczy zagospodarowanie terenu między budynkami objętymi projektem – powstaną nowe trawniki oraz niezbędne elementy małej architektury, jak ławeczki, kosze na śmieci, czy donice z roślinnością. Obiekty zostaną zmodernizowane i zaadaptowane na cele kulturalno-edukacyjne, stając się organizacyjno-administracyjnym zapleczem KCK.

Nowopowstająca instytucja jest jednym z elementów szeroko zakrojonych działań na rzecz ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego średniowiecznego Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie. Będzie oferowała bogaty program kulturalno-edukacyjny, zarówno dla turystów, jak i dla mieszkańców. Nowa oferta obejmie między innymi: spacery po Opactwie wraz z przewodnikiem, warsztaty historyczne, warsztaty edukacyjno-artystyczne, zajęcia etnograficzne, warsztaty muzyczne, Klub Książki, konkursy wiedzy o Opactwie Cysterskim, Pelplinie i Kociewiu, cztery wystawy stałe. Obiekty, którymi zarządzać będzie KCK, udostępniane będą również lokalnym organizacjom pozarządowym dla ich własnej działalności o charakterze kulturalno-edukacyjnym.

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.