Aktualności

Ruszyły prace remontowo budowlane

Ruszyły prace remontowo budowlane

W marcu 2019 r.  w wyniku przeprowadzonego przetargu Diecezja Pelplińska podpisała umowę na wykonanie prac remontowych, przebudowy, adaptacji i modernizacji budynków zaplecza organizacyjno – administracyjnego Kociewskiego Centrum Kultury oraz wykonanie określonych środków trwałych w ramach projektu pn. „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie”.

W ramach umowy zostaną wykonane następujące roboty:

Remont i adaptacja na cele kulturalno-edukacyjne 3 budynków (dwa budynki są wpisane do rejestru zabytków), w szczególności zakres prac obejmuje:

  • Budynek DCIT: remont dachu, murów i stropów, elewacji, obróbek blacharskich, instalacji sanitarnej i elektrycznej,  adaptacja toalet do użytku osób niepełnosprawnych, montaż zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem oraz systemy przeciwpożarowe;
  • Dom Artysty: przebudowa wnętrz – wydzielenie pokoi, wykonanie nowej klatki schodowej, przebudowa i wymiana drzwi wewnętrznych, remont elewacji i dachu, wymiana posadzek, montaż zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem oraz systemy przeciwpożarowe;
  • Kociewskie Centrum Edukacji i Kultury: wzmocnienie konstrukcji, całkowita przebudowa wnętrz, wykonanie nowej klatki schodów, wymiana okien połaciowych i drzwi wewnętrznych, wymiana posadzek, remont instalacji elektrycznej i sanitarnej, montaż zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem oraz systemy przeciwpożarowe;
  • Wykonanie szaty roślinnej i małej architektury: obsianie trawnika ok. 1000 m2, montaż ławek, koszy na śmieci oraz donic.

Przypomnijmy:

Projekt „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie”, obejmujący remont i adaptację na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowych budynków Diecezji Pelplińskiej, dzięki pozytywnej decyzji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uzyskał dofinansowanie w wysokości 12.482.821,83 zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 14.685.672,75 zł.

Celem projektu jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego Średniowiecznego Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie.

W ramach projektu powstanie Kociewskie Centrum Kultury (KCK) na bazie trzech budynków Diecezji. KCK będzie dostarczycielem bogatej oferty kulturalno-edukacyjnej dla odwiedzających oraz mieszkańców Pelplina. Dodatkowo infrastruktura, którą będzie zarządzać KCK, będzie udostępniana lokalnym organizacjom pozarządowym dla ich własnej działalności statutowej o charakterze kulturalno-edukacyjnym.

Jednym z istotniejszych działań projektu jest stworzenie nowej oferty kulturalno-edukacyjnej: spacery po Opactwie Pocysterskim wraz z przewodnikiem, warsztaty historyczne, warsztaty edukacyjno-artystyczne, zajęcia etnograficzne, warsztaty muzyczne, Klub Książki, konkursy wiedzy o Opactwie Cysterskim, Pelplinie i Kociewiu, cztery wystawy stałe. Dodatkowo pomieszczenia Centrum będą udostępniane grupom zorganizowanym, lokalnym i przyjezdnym.

Podejmowane będą również działania informacyjne w celu wypromowania nowej oferty na rynku (materiały promocyjne, strona www, artykuły w prasie i Internecie, tablica informacyjna, tablica pamiątkowa).

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.