O Projekcie

Informacje ogólne

W grudniu 2017 r. Diecezja Pelplińska zawarła z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę na dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie”. Celem projektu jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego Średniowiecznego Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie.

Projekt wpisuje się w działanie 8.1 osi priorytetowej VIII – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wartość projektu: 14.685.672,75 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12.482.821,83 zł.

Więcej informacji o Instytucji udzielającej dofinansowania oraz o Programie znajduje się na stronach internetowych :

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Serwisu Instytucji Pośredniczącej Programu Infrastruktura i Środowisko

Geneza projektu

Średniowieczne Opactwo Pocysterskie w Pelplinie jest unikalnym zespołem zabytków, który powinien stanowić atrakcyjny punkt na turystycznej mapie Pomorza. Jego centralny obiekt, Bazylika Katedralna, jest jednym z najwybitniejszych osiągnięć gotyku ceglanego. Skrywa w sobie bezcenne dzieła barokowej sztuki sakralnej, jak malarstwo wybitnych mistrzów Hermana Hana, Bartłomieja Strobla, Andrzeja Stecha, czy arcydzieła snycerskie – ołtarz główny, największy w Polsce, niesamowitą ambonę, monumentalny prospekt organów bocznych. W dodatku na jej poddaszu znajduje się unikalny na skalę europy zespół zabytków techniki z XVII w. Z kolei w Muzeum niedaleko Bazyliki znajduje się bogata kolekcja kolejnych skarbów sztuki, głównie gotyckiej, a także jedyny w Polsce egzemplarz Biblii Gutenberga.

Pelplin znajduje się również na kilku szlakach turystycznych, jak europejski szlak gotyku ceglanego, szlak cystersów pomorskich, szlak pielgrzymki do Composteli. Położony jest w niezwykle malowniczej dolinie, wśród terenów idealnych do jazdy rowerem.

Pomimo takiego potencjału, od dłuższego czasu obserwowany jest spadek ilości turystów odwiedzających Pelplin – w 2015 r. było to już jedynie 13000 osób. Świadczy to zdecydowanie o nieodpowiedniości oferty turystycznej, która wymaga unowocześnienia i uatrakcyjnienia.

Zmianie tej sytuacji służy przygotowana przez Diecezję spójna strategia rozwoju, na którą składa się szereg projektów dofinansowanych przez Ministerstwo ze środków unijnych, realizowanych obecnie na terenie zabytkowego kompleksu. Jednym z elementów tej strategii jest utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury, które podjęłoby się koordynacji szeroko zakrojonych działań na rzecz ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie.

Cele projektu

Celem projektu jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego Średniowiecznego Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie. Realizację celu wspierać będą trzy cele cząstkowe:

  1. Stworzenie oferty kulturalnej i edukacyjnej przy wykorzystaniu zasobów Średniowiecznego Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie
  2. Stworzenie nowej instytucji - Kociewskiego Centrum Kultury
  3. Wzbogacenie dotychczasowej oferty turystycznej Średniowiecznego Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie

Ochrona dziedzictwa kulturowego – remonty zabytkowych obiektów

W ramach przedsięwzięcia gruntownemu remontowi poddane zostaną trzy budynki na terenie dawnego Opactwa Pocysterskiego, w tym dwa zabytkowe: Dom Bramny z XV w. (dziś siedziba DCIT) i Dom Sióstr z I poł. XIX w. oraz pochodzący z końca lat ’80 dawny budynek biblioteki. Obiekty zostaną zmodernizowane i zaadaptowane na cele kulturalno-edukacyjne, stając się organizacyjno-administracyjnym zapleczem KCK.

W ramach prac, którymi objęty zostanie Dom Bramny (budynek DCIT), remontowi poddane będą dach i blacharka, mury i stropy, elewacja, instalacje elektryczna i sanitarna (wraz z dostosowaniem toalet do użytku przez osoby niepełnosprawne). 

W dawnym Domu Sióstr powstanie Dom Artysty – oprócz dachu i elewacji gruntowny remont przejdą tu również wnętrza tak, by mogły sprostać nowej funkcji. Wydzielone zostaną pokoje, wykonana nowa klatka schodowa, wymienione będą posadzki i drzwi wewnętrzne.

Z kolei w nieczynnym obecnie budynku biblioteki powstanie Kociewskie Centrum Edukacji i Kultury. Będący w złym stanie obiekt wymaga przede wszystkim wzmocnienia konstrukcji. Również i tu całkowitej przebudowie ulegną wnętrza, powstanie nowa klatka schodowa, wymienione zostaną posadzki, drzwi wewnętrzne i okna połaciowe oraz wykonany będzie remont instalacji elektrycznej i sanitarnej.

We wszystkich trzech budynkach zamontowane zostaną zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem oraz systemy przeciwpożarowe. Całości dopełni zagospodarowanie terenu – powstanie 1000 m2 trawników, pojawią się ławki, kosze na śmieci, donice.

Rozwój zasobów kultury – utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury (KCK)

Kluczowym elementem projektu jest utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury (KCK). Jako operator budynków zaplecza organizacyjnego, ma ono stać się rzeczywistym animatorem kultury w Pelplinie, koordynując rozliczne elementy całościowej oferty turystycznej i kulturalno-edukacyjnej i odpowiadając za spójną strategię na tym polu. Nadrzędnym celem jego działań jest stworzenie całościowego produktu turystycznego Opactwo Pocysterskie w Pelplinie, opartego o zasoby Bazyliki, Muzeum i Archiwum oraz Ogrodów z ich Galerią.

KCK będzie oferowało bogaty program kulturalno-edukacyjny, zarówno dla turystów, jak i dla mieszkańców. Nowa oferta obejmie między innymi: spacery po Opactwie wraz z przewodnikiem, warsztaty historyczne, warsztaty edukacyjno-artystyczne, zajęcia etnograficzne, warsztaty muzyczne, Klub Książki, konkursy wiedzy o Opactwie Cysterskim, Pelplinie i Kociewiu, cztery wystawy stałe.

Niezwykle ważną rolą KCK i obiektów, w jego zarządzie – Domu Artysty oraz Kociewskiego Centrum Edukacji i Kultury – będzie udostępnianie ich lokalnym organizacjom pozarządowym dla ich własnej działalności o charakterze kulturalno-edukacyjnym.

Filmy

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.